Jan Prij is onderscheiden met de Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs voor zijn boek God en Geld uit 2018. Deze prijs wordt toegekend door het College van Decanen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) voor een publicatie betrekking hebbend op christelijk denken over staatsrechtelijke en politieke onderwerpen in Nederland. De Lohmanprijs werd in 1987 ingesteld door de gelijknamige stichting en de VU en wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt. Aan de prijs is een bedrag van € 7.000 verbonden.

Een ad­vies­com­mis­sie, onder lei­ding van VU-hoog­le­raar Ge­or­ge Ha­rin­ck, heeft na be­stu­de­ring van meer­de­re pu­bli­ca­ties haar voor­keur uit­ge­spro­ken voor God en Geld van Prij: ‘’De au­teur laat op een cre­a­tie­ve en ori­gi­ne­le wijze een chris­te­lijk per­spec­tief zien op het ge­bied van re­li­gie, eco­no­mie en po­li­tiek. Het geeft een hoop­vol­le visie op de sa­men­le­ving, op de eco­no­mie en onze ver­hou­ding daar­toe, en op de op­dracht van de po­li­tiek. De reik­wijd­te van de pu­bli­ca­tie is ver­ras­send en de au­teur weet deze voor het pu­blie­ke do­mein be­lang­rij­ke thema’s op een zeer na­tuur­lij­ke en con­sis­ten­te ma­nier met el­kaar te ver­bin­den. Aan­spre­kend is de ac­tu­e­le wijze waar­op het chris­te­lijk den­ken wordt vorm­ge­ge­ven met fi­lo­so­fi­sche in­zich­ten, in­spi­re­ren­de fi­gu­ren uit de ge­schie­de­nis van di­ver­se ach­ter­gron­den en in­zich­ten uit an­de­re re­li­gies en tra­di­ties. De pu­bli­ca­tie is toe­gan­ke­lijk ge­schre­ven, met ken­nis van zaken, en goed lees­baar voor een breed pu­bliek. Het is boei­end hoe de au­teur bui­ten de aca­de­mie om een eigen in­tel­lec­tu­e­le po­si­tie heeft ont­wik­keld.’’

De prijs­uit­rei­king wordt in ver­band met de co­ron­a­maat­re­ge­len ver­plaatst naar een nader be­kend te maken datum in 2021. Zie: persbericht